Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest DeReggio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M.Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000597004, kapitał zakładowy w pełni opłacony 100.000,00 zł, NIP 1132901491, REGON 363562159, tel. kontaktowy +48 690 531 611, adres e-mail kontakt@dereggio.org 


Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zamówionego towaru. 

Dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest podmiot zewnętrzny prowadzący księgowość, banki i inni operatorzy płatności pośredniczący w procesie płatności, firma hostingowa utrzymująca na swoich serwerach sklep internetowy oraz firmy kurierskie dostarczające zamówiony towar. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz przepisy Ustawy Ordynacja Podatkowa. 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ponieważ wiąże się z obowiązkiem dostarczenia towaru, a także wystawienia faktury obejmującej imię, nazwisko, adres, numer NIP. Dodatkowo, Państwa konto w naszym sklepie zawiera Państwa adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.